Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Enginyeria Forestal s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries formació bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 138
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 6
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102413 QUÍMICA T 9
102411 FÍSICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102437 SILVICULTURA B 6
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102442 PROJECTES B 6
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12