Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Enginyeria Forestal s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries formació bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 138
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 6
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2023-2024

PRIMER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102411 FÍSICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
102413 QUÍMICA T 9
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
SEGON CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
TERCER CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102437 SILVICULTURA B 6
QUART CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102442 PROJECTES B 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102475 SALUT DELS BOSCOS O 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102484 JARDINERIA O 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
102480 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS O 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12