Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Enginyeria Forestal s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries formació bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 138
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 6
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

Reconeixement automàtic amb altres graus ETSEAFIV

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102411 FÍSICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102413 QUÍMICA T 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102437 SILVICULTURA B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102475 SALUT DELS BOSCOS O 6
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102442 PROJECTES B 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102484 JARDINERIA O 6
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
102480 AVALUACIÓ I RESTAURACIÓ D'ESPAIS DEGRADATS O 6
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12