Pla d'estudis i guies docents

El títol de Grau en Enginyeria Forestal s'obté després d'haver superat 240 crèdits ECTS. Té una durada de 4 anys. Un crèdit equival a 25 hores de treball de l'estudiant, 10 de les quals són presencials (és a dir, són activitats dels estudiants amb el professorat). Els crèdits s'obtenen cursant assignatures que són, generalment, semestrals. La càrrega mitjana de crèdits per any és de 60.

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries formació bàsiques (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 138
Matèries optatives (O) 24
Pràctiques externes 6
Treball de fi de grau 12
TOTAL CRÈDITS 240


Enllaç a la Guia Acadèmica

En el següent enllaç podeu consultar els correquisits que s'han de complir a l'hora de matricular les assignatures.

Curs 2022-23

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102414 BIOLOGIA I GENÈTICA FORESTAL T 6
102411 FÍSICA T 9
102413 QUÍMICA T 9
102412 MATEMÀTIQUES I T 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102417 ECOLOGIA, ECOFISIOLOGIA VEGETAL I ZOOLOGIA FORESTAL B 9
102415 BOTÀNICA FORESTAL B 9
102416 CIÈNCIES DE LA TERRA T 6
102422 MATEMÀTIQUES II T 6
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102421 HIDROLOGIA FORESTAL B 6
102410 EXPRESSIÓ GRÀFICA I CARTOGRAFIA T 6
102423 PRÀCTIQUES INTEGRADES I B 6
102420 ENGINYERIA HIDRÀULICA FORESTAL B 6
102424 TOPOGRAFIA, SIG I TELEDETECCIÓ B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102426 ESTADÍSTICA I INFORMÀTICA T 6
102428 PRÀCTIQUES INTEGRADES II B 6
102429 REPOBLACIÓ FORESTAL B 6
102427 OBRES FORESTALS B 6
102425 ECONOMIA DE L'EMPRESA T 6
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102433 ORDENACIÓ FORESTAL I PASCICULTURA B 9
102430 DASOMETRIA, INVENTARIACIÓ I MOSTREIG FORESTAL B 6
102431 ENGINYERIA DEL MEDI FORESTAL B 6
102432 GESTIÓ DE LA FAUNA B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102436 PRÀCTIQUES INTEGRADES III B 6
102434 FOREST I INDÚSTRIA B 9
102435 INCENDIS I SANITAT FORESTAL B 9
102437 SILVICULTURA B 6
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102473 MÈTODES ESTADÍSTICS I MODELITZACIÓ FORESTAL O 6
102476 SILVICULTURA FUNCIONAL O 6
102486 BIOREFINERIES FORESTALS O 6
102441 POLÍTICA I LEGISLACIÓ FORESTAL B 6
102440 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL I AMBIENTAL B 9
102471 FUSTA EN LA CONSTRUCCIÓ O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
102442 PROJECTES B 6
102482 ENGINYERIA AMBIENTAL O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102470 CONSERVACIÓ I BIODIVERSITAT O 6
102481 ECOLOGIA DEL PAISATGE I GESTIÓ DE L'ÚS PÚBLIC O 6
102485 QUALITAT DE SÒLS I AIGÜES O 6
102474 PROPAGACIÓ I VIVERS FORESTALS O 6
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102443 PRÀCTIQUES EXTERNES B 6
INDEFINIDA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
102444 TREBALL DE FI DE GRAU B 12