Objectius i competències

Objectius formatius

Aquest grau universitari és una enginyeria. Per tant, la formació de l’alumne està orientada tant al diagnòstic dels processos com a la resolució dels problemes de tota mena que es presenten en la gestió del medi natural. Per aquest motiu, el pla d’estudis s’estructura sobre:

 1. un tronc de formació bàsica dedicat al coneixement dels fonaments de l’enginyeria i a la gestió les bases tecnològiques de l’àmbit forestal (primer i segon curs)
 2. i una formació especialitzada que condueix al perfil professional propi definit (a tercer i quart curs).

Hi ha l’opció d’especialitzar-se en dos àmbits: Gestió de Sistemes Naturals i Gestió del Medi Ambient i del Paisatge.

Competències

L’obtenció del títol dota de les atribucions legals per exercir la professió d’Enginyer Forestal, cosa que significa que solament les persones titulades tenen la capacitat tècnica pertinent per a desenvolupar les activitats professionals que estableix la llei. Les competències legals estan regulades pel Decret 2095/1971 i pel R.D. 2220/1982. L’Enginyer Forestal és un professional amb una formació universitària adreçada a la gestió d’activitats que es desenvolupen en els sistemes forestals, com per exemple:

 • Aprofitaments i indústries forestals.
 • Plans d’ordenació cinegètica.
 • Projectes d’ordenació forestal.
 • Repoblacions.
 • Prevenció d’incendis forestals.
 • Disseny i càlcul d’infraestructures.

Sortides professionals

L’estudi de matèries instrumentals i transversals dins de l’enginyeria rural, com per exemple Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) o AutoCAD, amplien les opcions d’inserció laboral. Al marge d’això, l’ocupació està principalment vinculada als àmbits professionals següents:

 1. Gabinets de projectes: elaboració de projectes i altres documents tècnics sobre matèries del seu àmbit competencial (repoblacions forestals, obres de protecció ambiental, aprofitaments de fusta, aprofitaments micològics, de caça i de pesca, energies renovables relacionades amb la biomassa d’origen forestal, planificació del territori i del paisatge, educació ambiental, etc.).
 2. Direcció d’obra en l’execució dels projectes ja esmentats.
 3. Funcionari d’administracions autonòmiques: responsable tècnic de la gestió de boscos i espais naturals d’especial protecció (parcs, etc.).
 4. Funcionari d’ajuntaments o diputacions provincials: tècnic especialista de gestió ambiental.
 5. Ensenyament i centres de recerca.