Treball de Fi de Grau

Marc general, enfocament i tipologia

El contingut del treball de fi de grau pot obeir a algun dels casos següents:

Normativa

Propostes per a la realització del TFG del Grau setembre 2021
Propostes per a la realització del TFG del Grau març 2022
Propostes per a la realització del TFG del Grau octubre 2022