Recursos d'aprenentatge

 

Web de la Universitat de Lleida. És accessible al públic en general. Proporciona tota la informació d’interès sobre la Universitat, els seus centres i les seues activitats: http://www.udl.cat.

Intranet. La intranet de la Universitat de Lleida està integrada per diversos espais als quals únicament poden accedir els usuaris que tenen assignat un nom d'usuari a la xarxa de la UdL, és a dir, qualsevol persona que pertanyi a qualsevol unitat estructural, centre, departament o òrgan de govern de la UdL.

Correu electrònic. Tots els membres de la Universitat de Lleida —alumnes, professors i personal d'administració i serveis— tenen un compte de correu electrònic, al qual també poden accedir via web des de l'exterior: http://correu.udl.cat.

Campus Virtual (plataforma SAKAI). El Campus Virtual és una eina de suport a la docència que permet desenvolupar formació semipresencial i no presencial, així com oferir diferents eines de suport a la docència presencial com a eina de recursos i disposició de tota la informació necessària per a l’assignatura (planificació docent, agenda, anuncis, activitats en línia, fòrums, entre altres).

Programa Nèstor. L'objectiu és donar suport a l'estudiantat durant el procés de formació integral mitjançant l'orientació acadèmica i professional, perquè pugui prendre decisions ben fonamentades durant la carrera universitària, com a futur professional i com a ciutadà. UdL acompanya - Programa Nèstor

Biblioteca. La Universitat de Lleida té el Servei de Biblioteca i Documentació (SBD), reconegut amb la certificació de qualitat de l'ANECA des de 2003. A través del SBD s’ofereixen diferents serveis, als quals es pot accedir mitjançant la pàgina web de la Biblioteca (http://www.bib.udl.cat).

 • Adquisicions.

 • Formació d’usuaris.

 • Préstec d’ordinadors portàtils i memòries USB.

 • Préstec.

 • Obtenció de documents (SOD).

 • Informació bibliogràfica.

 • Fullets informatius.

 • RefWorks: gestor bibliogràfic en línia.

 

Biblioteca digital. La Universitat de Lleida posa a disposició dels usuaris una sèrie de documents que poden ser consultats en línia:

 • Dossier electrònic (dossier-e): el dossier és un conjunt de materials digitalitzats, l'objectiu del qual és ser un complement de suport a l'ensenyament, la docència i la recerca.

 • Llibres electrònics.

 • Cercador de revistes electròniques.

 • Diccionaris electrònics.

 • Enciclopèdies electròniques.

 • Bases de dades.

 • Tesis doctorals.

 • Guies temàtiques

 • Biblioteques virtuals.

 • Premsa.

 • Diaris oficials.

 • Dipòsits de documents digitals.

 
 

L'ETSEA és el campus agroalimentari, forestal i veterinari més gran de Catalunya i un dels més importants d'Espanya. Al campus de l’ETSEA, ubicat a 3 km del centre de la ciutat, es disposa d’una finca de 12,5 ha i 10 edificis construïts, amb unes completes instal·lacions per la docència i la recerca distribuïts en:

Edifici 1: Departament de Ciència Animal i Departament d'Hortofruticultura, Botànica i Jardineria i Sala de Graus.

Edifici 1-b: Serveis Hospitalaris Veterinaris.

Edifici 2: Departament de Tecnologia dels Aliments i Departament d'Hortofruticultura, planta pilot de tecnologia d'aliments i aules.

Edifici 3: Departament de Medi Ambient i Ciències del Sòl, Biblioteca, Centre de Documentació Europea i aules.

Edifici 4: Departament d'Enginyeria Agroforestal, Departament d'Administració d'Empreses i Gestió de Recursos Naturals, Departament de Matemàtiques, Xiloteca i aules.

Edifici 5-a: Serveis Cientifico Tècnics, cafeteria, copisteria i seminaris de recerca.

Edifici 5-b: Recerca: Centre Agrotecnio.

Edifici 6: Departament de Ciència Animal.

Edifici 7: Direcció i administració de l'ETSEA

Edifici 8: DARP (Generalitat de Catalunya)

Edifici 9: DARP (Generalitat de Catalunya)

Edifici A-B: Consergeria principal,direcció d'estudis, secretaria acadèmica, servei d'informàtica, consell de l'estudiantat, Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal, Departament de Química i sala d'actes.

Campus ETSEA

 
 

La biblioteca. La biblioteca aplega els fons que serveixen de suport a la docència i a la recerca dels ensenyaments que s'imparteixen en l'ETSEA. La biblioteca obre de dilluns a divendres, de 9 a 22 h. En període d'exàmens s'obrirà els dissabtes de 9 a 14 h. Per a més informació podeu consultar la seva web.

Salas d'estudi. L'Edifici Principal, és un edifici del campus que pot ser utilitzat per tots els centres educatius i serveis de la Universitat, així com per totes les unitats del campus. En ell si troba la sala d’estudi, amb connexió a la xarxa Wi-Fi i endolls per als ordinadors portàtils dels usuaris. Horari de la sala.

Sales d’informàtica :

Ubicació Llocs de treball Sistema operatiu
Edif. Principal (*Sala d'usuaris) 47 Windows 8.1
Edif. Principal (Aula 1) 38 Windows 8.1
Edif. Principal (1.12) 18 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.1) 40 Windows 8.1
Edif. 4 (1.02.2) 25 Windows XP

* La Sala d'usuaris es troba en l'edifici A-B, 1a planta i el horari d'obertura és de 9 a 20 h de dilluns a divendres.

Servei de copisteria. Està situat a l’Edifici 5. És un servei que ofereix impressió, fotocòpies, enquadernacions i material escolar, entre altres. A més a més, el professorat de cada grau pot deixar-hi el seu material per tal de facilitar-hi l’accés de l’alumnat.